Dramatické obory

Charakteristika

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Andrýsek Jindřich

Pohybová a herecká průprava, jevištní pohyb a mluva, improvizace a komunikace

Hrušková Habramová Stanislava, Mgr.

Pohybová a herecká průprava, jevištní pohyb a mluva, improvizace a komunikace

Doc. Ing., MgA. Lubomír Ivánek, CSc.

Ivánek Lubomír, Doc. Ing. MgA., CSc.

Přednes, technika mluveného projevu