Múzická škola

Estetické obory

Estetická školička zahrnuje komplexní estetickou výchovu dětí předškolního věku (od 3 do 7 let).

Výuka probíhá denně od 7:30 do 13 hodin ve dvou třídách. Má specifické zvláštnosti a jen okrajově se podobá běžné mateřské škole. Ve třídě je maximálně 10 dětí, tzn. že akcentuje individuální přístup a celkový duch je více rodinný, proto oslovování "teto". Školička integruje děti zdravé se zdravotně znevýhodněnými (LMD, neurologické problémy, smyslové vady atp.)

Výuka obsahuje výtvarnou a pracovní výchovu, zpěv, muzikoterapii, hru na Orffovy rytmické nástroje, hru na zobcovou flétnu, hudebně - pohybovou výchovu, taneční výchovu, literárně - dramatickou výchovu a rozumovou výchovu. To vše v atmosféře pohody, klidu, hravě a vesele. Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemně si pomáhají, hrají a spolupracují. Výuka podporuje tvořivost, aktivitu a fantazii. Neméně významná je spolupráce s rodiči, založená především na přátelských vztazích a na společném zájmu o všestranný rozvoj jejich dětí.

Studijní nabídka

Hudební obory

Hudební obor se v praxi Múzické školy vyučuje formou víceletého studia, případně dále pak v rámci kontinuálního studia na Lidové konzervatoři. Rozvíjí praktické dovednosti v instrumentálních oborech (nástroje strunné, klávesové, dechové a bicí) a v sólovém či komorním zpěvu. Nedílnou součástí studia hlavního hudebního oboru je i základní průprava v předmětech hudebně-teoretických.

Múzická škola navíc unikátním způsobem pečuje téměř čtvrt století o hudební výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím základním cílem je hledat a nalézat smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět tak nepřímo k vlastní léčbě, vše v integraci se zdravými. Obsah jednotlivých hudebních předmětů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy individuálně upraven podle skutečných možností žáka, jeho fyzického i mentálního věku. Výuka je většinou pravidelně konzultována s rodiči a příslušnými odbornými lékaři a terapeuty. Bližší informace v rámci komentáře k terapeutickým oborům (muzikoterapie, zpěvoterapie, rytmická terapie).

Studijní nabídka

Dramatické obory a základy herectví

Dramatický obor rozvíjí schopnosti zobrazovat lidské chování a jednání, chovat se suverénně, přitom skromně. Ctít práci a názory druhých, hledat v sobě pokoru, kultivovaně hovořit, vyjadřovat se jasně, čistě, srozumitelně a nevtíravě. Žáci poznávají základní složky herecké práce (techniku řeči, rozbor role, veršů, monologů, dialogů apod.), které pak využívají při přípravě divadelního představení. Práce v divadelním souboru zakládá schopnost kolektivní práce, podporuje snahu vzájemného poznávání a přizpůsobování, posiluje schopnost soustředění a smysl pro dokončování práce. Vytváříme schopnost a potřebu reflexe a sebereflexe stejně jako jejich uplatnění. Při sólové herecké práci pak žáci prohlubují aktivní poznávání a zkoumání svých individuálních možností. Prohlubuje se schopnost sebereflexe a hledání vlastního hereckého pojetí.

Studijní nabídka

Tanečně-pohybové obory

Taneční obor nabízí kultivování přirozeného dětského projevu zejména formou pohybových her a hravých cvičení. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, také na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je zaměřena na všechny dětské věkové kategorie, tzn. na cvičení dětí s rodiči ve věku 1 -3 let, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj nejmenších dětí, dále na pohybová cvičení dětí předškolního věku, mladšího školního věku a klasická taneční výchova pro začátečníky a pokročilé. Taneční výchova pro žáky se zdravotním postižením je specifický obor, který vyžaduje individuální přístup a je v praxi Múzické školy zařazen do oborů terapeutických.
Studijní nabídka

Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Studijní nabídka