Lidová konzervatoř

Hudební obory

Hudební obor Lidové konzervatoře nabízí studium v instrumentálních oborech, v sólovém zpěvu, skladbě, dirigování a sbormistrovství. Pod vedením zkušených pedagogů, z nichž řada dosud působí rovněž v umělecké sféře, získávají posluchači potřebné dovednosti, praktické zkušenosti při koncertních vystoupeních, ale i teoretické znalosti. Součástí studia vybraného hudebního oboru je bezplatná hudebně teoretická výuka (hudební nauka, intonace, sluchová analýza aj.) v rozsahu 1 - 2 hodiny týdně.

Specifikem Lidové konzervatoře je kvalitní rozvoj odborného vzdělání mladých hudebníků, ale i dospělých zájemců a aktivních seniorů. Ti, kdo se chtějí vrátit k oboru, jemuž se věnovali v mládí a z nejrůznějších důvodů museli umělecké vzdělávání ukončit, mohou na Lidové konzervatoři studium navázat a pokračovat dál. Vedle klasických oborů nabízí v současné době Lidová konzervatoř studium také v dalších žánrech – jazzu, rocku a populární hudbě.

Posluchač, který zdárně splní všechny zkoušky a povinnosti, získá potvrzení o absolutoriu Lidové konzervatoře. Tento dokument však nenahrazuje odborné vzdělání požadované na základě § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Studijní nabídka

Výtvarné obory

Výtvarný obor nabízí studium zájemcům od třinácti let až po seniorský věk. Výtvarným disciplínám se posluchači věnují po teoretické i praktické stránce během tříletého, ale i časově neomezeného studia. Náplní výtvarných ateliérů je kresba, malba, grafika, design textilu a navrhování oděvu, keramika a šperk. Součástí studia může být intenzivní příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ výtvarného zaměření. Dětem od 7let je určen obor pod názvem Malý výtvarník. Ve výtvarných ateliérech Lidové konzervatoře se posluchači úspěšně připravují k dalšímu odbornému studiu na vysokých školách.

Studijní nabídka

Výtvarná fotografie

Posluchači fotografického oboru Lidové konzervatoře získávají základní znalosti práce s fotografickým obrazem, jsou však vedeni rovněž k hledání nových tvůrčích postupů. Studující pracují ve fotoateliéru, ale také v exteriérech, škola se snaží pravidelně zprostředkovávat posluchačům setkání se špičkovými představiteli oboru výtvarná fotografie. Rozvíjející se obor oslovuje nejen mladé fotoamatéry, ale i starší zájemce, a to i v seniorském věku.

Studijní nabídka

Dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Studijní nabídka

Taneční obory

Taneční obor Lidové konzervatoře je již tradičně zaměřen na dětské tanečníky, zprostředkovává zájem o lidový tanec předškolákům a dětem do 16 let. Posluchači se se postupně seznamují se základy lidových her a tanců, poté se seznamují se složitějšími tanečními kroky, krokovými vazbami a tanci. Výuka je zaměřena na správné držení těla, pohybovou obratnost, ale i na vnitřní citlivost a představivost, prostorové a hudební cítění. Děti jsou vedeny k aktivní účasti, společné práci a pocitu zodpovědnosti za společné dílo, v neposlední řadě jsou vedeny ke zdravému sebevědomí.

Studijní nabídka