Estetické obory

Charakteristika

Estetická školička zahrnuje komplexní estetickou výchovu dětí předškolního věku (od 3 do 7 let).

Výuka probíhá denně od 7:30 do 13 hodin ve dvou třídách. Má specifické zvláštnosti a jen okrajově se podobá běžné mateřské škole. Ve třídě je maximálně 10 dětí, tzn. že akcentuje individuální přístup a celkový duch je více rodinný, proto oslovování "teto". Školička integruje děti zdravé se zdravotně znevýhodněnými (LMD, neurologické problémy, smyslové vady atp.)

Výuka obsahuje výtvarnou a pracovní výchovu, zpěv, muzikoterapii, hru na Orffovy rytmické nástroje, hru na zobcovou flétnu, hudebně - pohybovou výchovu, taneční výchovu, literárně - dramatickou výchovu a rozumovou výchovu. To vše v atmosféře pohody, klidu, hravě a vesele. Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemně si pomáhají, hrají a spolupracují. Výuka podporuje tvořivost, aktivitu a fantazii. Neméně významná je spolupráce s rodiči, založená především na přátelských vztazích a na společném zájmu o všestranný rozvoj jejich dětí.

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Bc. Eliana Macháčková

Macháčková Eliana, Bc.

Výuka dětí předškolního věku, Odpolední estetická školička, cvičení rodičů s dětmi

Bc. Petra Šustková-Patočková

Šustková-Patočková Petra, Bc.

Výuka dětí předškolního věku, pohybová výchova, rehabilitační tělocvik

Bc. Veronika Weiserová

Weiserová Veronika, Bc.

Pedagog pro obory Dopolední estetické školičky